KVKK Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında Meyer Objects olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması en mühim önceliklerimiz arasındadır.

KVKK’da düzenlenen “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. madde ile “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. madde çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) bilginize sunmaktayız.

Veri Sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 199050-5 sicil numarası ile kayıtlı, 0396111483800001 mersis numaralı, şirket merkezi Şerifali Mah. Kale Sk. No:22 Derin Ofis -1 Kat 34775 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Meyer Objects’ dir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

2.1 Meyer Objects’in sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi:

Ürün ve/veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
Müşteri talep ve/veya şikâyetlerinin takibinin yapılmasıdır.

  2.2 Meyer Objects insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi:

  1. Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  2. Şirket çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  3. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,
  4. Şirket içi uyum aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,
  5. Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  6. Ücret yönetimi,
  7. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  8. Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,
  9. Şirket için atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  10. Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  11. Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
  12. Şirket içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
  13. Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  14. Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
  15. Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesidir.

   2.3 Meyer Objects tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi:

   Etkinlik yönetimi,
   İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
   Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
   Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
   Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
   Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi,
   Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
   İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,
   Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
   Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
   Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
   İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
   Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesidir.

    2.4 Meyer Objects tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi:

    Pazarlama faaliyetlerine konu edilecek kişilerin, tüketici davranışı doğrultusunda tespiti ve/veya değerlendirilmesi,
    Kişiye özel pazarlama ve/veya tanıtım aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
    Dijital ve/veya diğer mecralarda reklam ve/veya tanıtım ve/veya pazarlama aktivitelerinin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
    Dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icra edilmesi,
    Pazarlama amacıyla veri analitiği çalışmalarının planlanması ve/veya icra edilmesi,
    Ürün ve/veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
    Şirketin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesidir.

     2.5 Meyer Objects’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi:

     İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetilmesi.

     2.6 Meyer Objects’in ve Meyer Objects ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini:

     Hukuk işlerinin takibi,
     Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
     Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
     Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
     Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
     Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
     Şirket denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
     İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
     Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
     Şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
     Şirket operasyonlarının güvenliğinin temini,
     Şirketin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
     Şirket demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini.

      3. Kişisel Veri Kategorileri

      Meyer Objects me tarafından liste olarak ifade edilen kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

      • Kimlik bilgisi: Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan bilgiler.
      • İletişim bilgisi: Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres).
      • Lokasyon bilgisi: Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen konum bilgileri).
      • Müşteri işlem bilgisi: Ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgiler.
      • Fiziksel mekân güvenlik bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler
      • İşlem güvenliği bilgisi: Meyer Objects ticari faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.
      • Finansal bilgi: Meyer Objects’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.
      • Çalışan adayı bilgisi: Meyer Objects’in çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Meyer Objects ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.
      • Hukuki işlem ve uyum bilgisi: Meyer Objects’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve şirketin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
      • Denetim ve teftiş bilgisi: Meyer Objects’in kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.
      • Özel nitelikli veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
      • Pazarlama bilgisi: Meyer Objects’in sunduğu ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler.
      • Talep/şikayet yönetimi bilgisi: Meyer Objects’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
      • İtibar yönetimi bilgisi: Meyer Objects’in ticari itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.
      • Olay yönetimi bilgisi: Meyer Objects’in ticari hak ve menfaatleri ile müşterilerinin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

      Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlke ve Şartlar

      Meyer Objects, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Meyer Objects, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza eder.

      4.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

      Meyer Objects, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep ederek bu kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işler.

      4.1.1 Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlenmesi

      Meyer Objects, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Meyer Objects veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

      4.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

      Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Meyer Objects açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması Meyer Objects’in aktif özen yükümlülüğünde bulunmaktadır. Bu sebeple Meyer Objects tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

      4.1.3 Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

      Meyer Objects, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

      4.1.4 Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

      Meyer Objects; kişisel verileri, ilgili konu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine olanak veren biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

      4.1.5 Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi

      Meyer Objects, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler Meyer Objects tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

      4.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

      Kanun’un 5. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz Meyer Objects tarafından işlenmektedir.

      4.2.1 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması

      Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.
      Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, müşteri, potansiyel müşteri ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

      4.2.2 Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça ön görülmesi

      Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası olmadan da hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.

      4.2.3 Fiili imkânsızlık sebebiyle kişinin açık rızasının alınamaması

      Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

      4.2.4 Kişisel verinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgisi olması

      Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

      4.2.5 Meyer Objects’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

      Meyer Objects’in veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlenmenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

      4.2.6 Veri sahibinin kişisel verilerinin alenileştirilmesi

      Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

      4.2.7 Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

      Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

      4.2.8 Meyer Objects’in meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

      Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Meyer Objects’in meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

      4.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

      Meyer Objects, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere karşı hassasiyetle ve uygun davranmaktadır.
      Meyer Objects tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

      • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
      • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
      • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
      • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

      5. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

      Meyer Objects, hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak, veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli
      kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Meyer Objects bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen
      düzenlemelere uygun hareket etmektedir.
      Kişisel verileriniz;

      • Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz,
      • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
      • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına; hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz,
      • Hizmet aldığımız iş ortaklarımız, ifa yardımcılarımıza hizmetlerimizin geliştirilebilmesi, altyapı ve güvenlik süreçlerinin geliştirilebilmesi amaçları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

      6. Veri Sahibinin Hakları ve İlgili Hakların Kullanılması

      6.1 Kişisel veri sahibinin hakları:

      Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
      KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

       Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde;

       Meyer Objects tarafından,

       1) Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,
       2) Kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda,
       3) İlk iletişim kurulması esnasında,
       4) Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

       KVK Kanunu’nun 28.2. maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 5.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

       Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
       Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
       Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
       Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

        7. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

        Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
        rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Meyer Objects’in kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler
        silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Meyer Objects ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere şirket içerisinde gerekli teknik ve idari
        tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte,
        görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

        Bize Ulaşın!

        Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili tüm soru, öneri ve görüşlerinizi iletmek için bize ulaşın!

        Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize
        bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle bize ulaşarak iletebilirsiniz.

        Başvurunuz KVKK‘da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvuru sahibinin, ilgili kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla
        Meyer Objects sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle
        paylaşılması adına talep edilecektir.

        E-Posta: [email protected]

        İletişim Adresi: Şerifali Mah. Kale Sk. No:22 Derin Ofis -1 Kat 34775 Ümraniye/İstanbul

        Telefon Numarası: 0850 308 1878

        İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.